OM: 031204 | 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | Fax: +36 (52) 561-165
Ugrás a fő tartalomhoz
Súgó (új ablak)
Bejelentkezés

Érettségi információk

Tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és médiaismeretből 2020. május
2019.10.22. 11:56

Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára

mozgóképkultúra és médiaismeretből

 

Médiaszöveg és munkanapló

A/4, Készítsen egy 18-25 fotóból álló sorozatot, vagy 3-5 perces kisfilmet „Ellentét” címmel. A történet fontos fordulata vagy dramaturgiai megoldása kapcsolódjon a címhez.

 

Az elkészült anyaghoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!

 

Esszé

B/4, Mutasson be egy szabadon választott tömegfilmes műfajt. Térjen ki a műfaj történetére, a műfaji jegyekre. Majd néhány plakát, reklámanyag illetve egy film elemzésével jellemezze a műfajt.

Az esszé terjedelme – a képmelléklet, a forrásjegyzék, a tartalom leszámításával – 4-6 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5 –es sortávolság). Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban megszokott módon kell jelölni.

A pályamunkákra a központilag megadott tételekre érvényes szabályokat kell alkalmazni.

 

 

Papp Zsolt László

szaktanár

 

Hajdúböszörmény, 2019. 10. 15.

 

 


2019. májusi középszintű érettségi vizsga témakörei fizika tantárgyból
2019.02.13. 13:26

​2019. májusi középszintű érettségi vizsga témakörei fizika tantárgyból

Középszintű mérések 2019

2019.fizika érettségi témakörei közép.pdf2019.fizika érettségi témakörei közép.pdf

2019 középszintű mérések BIG.pdf2019 középszintű mérések BIG.pdf


Informatika középszintű szóbeli témakörök 2019
2019.02.12. 11:23
INFORMATIKA
Középszint
Szóbeli vizsga
Témakörök
2018/2019.
2019. január 15.

A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása doku-mentumban szereplő témaköröket jelölik.

Azaz:
1.1 A kommunikáció
1.2 Információ és társadalom
2.1 Jelátalakítás és kódolás
2.2 A számítógép felépítése
3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai
7.1 Kommunikáció az interneten
9.1 Könyvtárak
9.2 Dokumentumtípusok
9.3 Tájékoztató eszközök

A vizsgaleírás szerint e témaköröket kell szóban számonkérni, a többi elsajátításának ellenőrzése a gyakorlati vizsgán történik.

Témakörök

1. Információs társadalom

1.1. A kommunikáció
A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben található fogal-mak értelmezése konkrét példán keresztül. A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs csatornára. A zaj elleni védekezés. Redundancia az információ továbbításában. A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése, és ezek illeszkedése a kommunikációs modellbe. Az elektronikus kommunikáció és eszközei. A kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre. Az információ-keresés elektronikus formái. Az információs rendszerek létjogosultsága és megjelenése a minden-napi életünkben (iskola, munkahely, hivatalos ügyek intézése, szabadidő). A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok, kormányzati portálok szolgáltatásai, utazással kapcsolatos információk (menetrendek, helyfoglalások), szórakozás. Ezen források közül több ismerete, használata. Az információ megszerzése keresőszerverek segítségével.

1.2. Információ és társadalom
Az adat és az információ fogalma. Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései. Az elektronikus eszközök, a számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemző paraméterei. Néhány kiemelkedő személy az informatika történetében. A perifériák fejlődése. Az alkalmazástípusok kialakulása és fejlődése. Az információs és kommunikációs eszközök hatása a társadalomra. Az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításának szempontjai. A helyi hálózatok és az internet hatása a társadalomra. Az eszközök használatának fizikai és pszichés veszélyei, Informatika érettségi A középszintű szóbeli vizsga részletes tematikája és túlzott használatuk hatásai. A számítógépes munkavégzés és az egészségvédelem. A számítógép és a perifériák ergonó-miai jellemzői. A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Etikett és netikett a hálózati munka során. Az információ értéke és hitelessége. Az álinformációk (pl. hoax) célja, felismerése, kártékony hatása és kezelése. Az információszerzés és a publikálás legális és illegális formái. A hálózatok és a számítógépek, illetve az informá-ció (adat) védelme, biztonsági kérdések. A számítógépet és az információt veszélyeztető tényezők, támadási lehe-tőségek és védekezés azok ellen. Hardverhibából adódó veszélyek. Redundancia az információ tárolásában. A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. A számítógép működésében bekö-vetkező változások, amelyek alapján vírustámadásra lehet gyanakodni. A vírusok történeti fejlődésének néhány példája. A vírusok fajtái, kifejtett hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. Néhány „hír-hedt” vírus kártevő hatásának ismerete. A vírusok elleni védekezés módszerei. Példák a víruskereső és vírusirtó programokra. (Víruspajzs, vírusdefíniciós adatbázis.) Jogi kérdések az informatikában. Jogi szempontból védendő adatok, a védelem okai. Az adatvédelem kérdései, jogi szabályozások (adatvédelmi törvény, direkt marketing, elektronikus kereskedelem). Az adatok védelme az interneten. A szerzői jog és az informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelé-si módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem).

2. Informatikai alapismeretek - hardver

2.1. Jelátalakítás és kódolás
Az analóg és a digitális jel fogalma, példák felhasználásukra. Az analóg és digitális jel különbsége és jellemzői. Az analóg jelek digitalizálhatósága. A digitalizált adattárolás pontossága – minőségi problémák, korlátok. Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálhatósága. A digitalizálás eszközei. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, UNICODE). A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). A színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). Alapfogalmak: pixel, felbontás, színmélység. A digitális hang tárolása, formátumok és azok jellemzői.

2.2. A számítógép felépítése
A Neumann által megfogalmazott elvek, és ezek hatása a számítógépek fejődésére. A Neumann-elvű számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata. A ma használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann el-vek. A mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. Az egyes részek funkciói. Központi feldolgozóegység, jellemző értékek. Memória: memóriafajták, jellemzők és felhasználási területük. Buszrendszer, interfészek, tápegység, hűtés, ház: típusok, jellemzők. A perifériák jelentősége, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság használatos perifériák be-sorolása az egyes csoportokba. A főbb perifériák bemutatása és jellemző paraméterértékei: monitor, nyomtató, háttértárak, egér, billentyűzet. A ma jellemzően használatos monitorfajták (CRT, LCD, TFT) és ezek működési elve. A monitorokkal kapcsola-tos fogalmak: felbontás, frissítési frekvencia, képátló, képpont. A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából. A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A nyomtatók működési elve (tűs, tintasugaras, lézer). A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos fogalmak. A nyomtatók összehasonlítása a felhasználási te-rületük szempontjából. A ma jellemzően használatos háttértárak. A technológiák ismertetése (mágneses elvű, op-tikai). Az egyes eszközök felépítése, működése. Az adatok tárolásának fizikai megvalósítása. A winchesterek üzembe helyezése, működése közben fellépő fizikai problémák, ezek megelőzése, javítási lehető-ségei. A ma jellemzően használatos adattárolók fajtái és ezek jellemzői (CD, CD-ROM, CDR, CDRW és DVD leme-zek). A számítógép részeinek és a perifériáinak fizikai karbantartása (tisztítása, szállítása, tárolása). A (személyi) számítógépek részeinek összekapcsolása, és a számítógép üzembe helyezése. Az üzembe helyezés és biztonságos működtetés feltételei. A hálózatok kialakításának jelentősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemzői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, jelerősítők).

3. Informatikai alapismeretek – szoftver

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai
Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái. Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. Az operációs rendszerek tipikus hi-baüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja. Hardver eszközök üzembe helyezése, beállítása (konfigurálása), eltávolítása. A szoftverek telepítése, beállítása, eltávolítása. Szoftverek futtatása és leállítása, memória felszabadításának kér-dései. A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. A könyvtárműveletek: létreho-zás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, könyvtárváltás. Az állományok típusai. Az állományok elnevezésének formai követelményei, rendszerfüggő szintaktikai megköté-sek. Az állományokról tárolt tulajdonságok. Az állományok társítása. Az állományok fizikai tárolásának szervezé-se. Az elérési útvonal megadásának formái. Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, mentés, nyomtatás, meg-nyitás). Az állományokkal végzett műveletek fizikai megvalósítása. Keresés háttértárakon, a keresési feltételek (helyettesítő karakterek használata). A parancsok paraméterezett futtatása. A kapcsolók és a paraméterek szerepe, néhány példa használatukra. A tömörítés lényege és elve. Tömörítési módszerek (veszteséges és veszteségmentes). A kép, a hang, a video és egyéb állományok tömörítésének jellemzői. Általános tömörítő programok működésének ismerete. Az állományok és a könyvtárak tömörítésének és kicsomagolásának megvalósítása. Az operációs rendszerek segédprogramjai (fájlkezelés, archiválás, vírusvédelem, tűzfal, multimédia stb.). A segéd-programok létjogosultsága, szolgáltatásai, jellemzői. Néhány segédprogram bemutatása. Vírusirtó program használatának ismerete. Vírusellenőrzés a háttértárakon és a memóriában. A vírusvédelem ki-alakítása a számítógépen. Aktív vírusvédelem. A vírusvédelem gyenge pontjai, hiányosságai (pl. emberi tényező). A számítógépes hálózatok működéséhez szükséges szoftverek. A szerver operációs rendszerének jellemző több-letfunkciói. A hálózati kommunikáció logikai felépítése (a szerver-kliens és az egyenrangú hálózatok). A helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és megvalósítása. A hálózati szolgáltatások elérésének módjai, az eszköz-használat feltételei. A felhasználók azonosítása, jogosultságok kezelése.

7. Információs hálózati szolgáltatások

7.1. Kommunikáció az interneten
Az internetes szolgáltatások és ezek jellemzői. Az internetes szolgáltatások használatának, használatba vételének szabályai. Példák interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra (pl. online kereskedelem). Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. A felhasználók azonosítása. A különböző levelezőprogramok közös és néhány egyedi jellemzője. Egy levelezőprogram használatának ismerete. A levelezés használatához szük-séges beállítások ismerete. A levelezéssel kapcsolatos funkciók (írás, fogadás, válasz, továbbküldés, törlés, men-tés, nyomtatás). A beérkezett levelek kezelése. Az elektronikus levél felépítése, az egyes részek funkciója. Állományok kezelése az elektronikus levelezésben (csatolás, csatolt állomány mentése). A levelező programok további szolgáltatásai (levelezési címek tárolása, csoportosítása, visszajelzések). Az e-mail cím szerkezete. A levélküldés tipikus hibaüzenetei, ezek jelentése és a problémák kezelése. Egy böngészőprogram használatának ismerete. A böngészőprogram használatával kapcsolatos fogalmak ismerete (kezdőoldal, cache, cookie). Webcím szerkezete. Navigálás a különböző weboldalakon, a sűrűn látogatott oldalak címének rögzítése, képek megjelenítése, weboldal mentése. A weboldal nyomtatása A böngészés tipikus hibaüze-netei, ezek oka és a hiba kezelésének lehetőségei. A böngészőprogramok speciális funkciói, a funkciók bővítésének haszna és veszélyei (beépülők). Információ keresése az interneten. A tematikus és a kulcsszavas keresés működésének ismertetése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Tematikus és kulcsszavas keresőrendszerek ismerete, használata információkeresésre. Keresési feltételek megadása (egyszerű és összetett). A keresési feltételek szűkítése, speciális keresők. A keresés eredményének kiértékelése. A keresési feladatok megoldása. A távoli on-line adatbázisok használatának feltételei. Keresés az adatbázis adatai között.

9. Könyvtárhasználat

9.1. Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok.
A könyvtár egyetemes és hazai fejlődéstörténetének rövid áttekintése. A magyar könyvtári rendszer felépítésének ismertetése. A könyvtártípusok elkülönítésének elvei: a gyűjtő- és felhasználói kör fogalma. A különböző könyv-tártípusok összehasonlítása szolgáltatásaik, gyűjtőkörük és felhasználói körük alapján. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában. A könyvtár és a médiatár fogalmának értelmezése. A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése. A könyvtárakkal kapcsolatos szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma. A könyvtárközi kölcsönzés fogalma. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer. A közművelődési könyvtárak feladatrendszerének ismertetése. A közművelődési és iskolai könyvtár összehasonlí-tása. A szakkönyvtárak sajátosságainak ismertetése. Egyéb tájékoztató intézmények, információs központok, a kulturális intézmények (levéltárak, múzeumok, kiállítótermek) információszerzésben betöltött szerepének vázolá-sa. A nemzeti könyvtár fogalmának meghatározása. Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a magyar könyvtári rendszerben. A könyvtár létrejöttének, rövid történetének ismertetése. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtő-szolgáltatásainak rendszere. Hagyományos könyvtárak az Interneten és a Digitális könyvtárak sajátosságainak bemutatása. Hasonlóságok és különbségek. A Neumann János Digitális Könyvtár, valamint a MEK szerkezetének ismertetése. Keresési stratégiák a könyvtári rendszerben. A keresés algoritmusa. Az egy- és többlépcsős keresés.

9.2. Dokumentumtípusok
A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító ismertetése. A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben. Az ismeretközlő művek (mo-nográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használati értéke az információszerzés folyamatában. A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, fogalomtár, kronológia, névtár, atlasz). Az időszaki kiadványok jellegzetességeinek és típusainak bemutatása. A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (hanglemez, hangszalag, CD, fénykép, hologram, mikrofilm, diafilm, némafilm, hangosfilm, videofilm, DVD, mágneslemez, CD, DVD). A multimédia jelentősége az egyéni ismeretszerzésben.

9.3. Tájékoztató eszközök
A tájékoztató eszközök típusai. A bibliográfia fogalma. A bibliográfia típusai a tartalom, a feltárás mélysége és a megtalálás módja szerint. A katalógus fogalma. A katalóguscédula és a bibliográfiai tétel összehasonlítása. A rendszó és az utalócédula fo-galma. Főbb katalógustípusok elrendezési elvei. A tárgyszókatalógus. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a szakkatalógus rendszerében. A számítógépes katalógusok, mint tájékoztató eszközök. ​

KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI 2019
2019.02.12. 11:07
A KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI,
KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI
2019

A. feladat témakörei

Általános kémia
1. Atomszerkezet
2. A periódusos rendszer
3. A kémiai kötések
4. Anyagi halmazok
5. Termokémia
6. A kémiai reakciók típusai
7. Elektrokémia

Szervetlen kémia
1. A hidrogén
2. A halogének és vegyületeik
3. Az oxigén és a víz
4. A kén és vegyületei
5. A nitrogén és vegyületei
6. A szén és vegyületei
7. A fémek általános jellemzése
8. Az alkáli- és alkáliföldfémek
9. Az alumínium
10. Az átmenetifémek

Szerves kémia
1. A telített szénhidrogének
2. A telítetlen szénhidrogének
3. A benzol
4. Az oxigéntartalmú szénvegyületek
5. A nitrogéntartalmú szénvegyületek
6. Az aminosavak és a fehérjék
7. A szénhidrátok
8. A nukleotidok és a nukleinsavak


B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai

1. Kísérlet (elvégzendő)
A tálcán szőlőcukor, illetve répacukor van a sorszámozott óraüvegeken. Annak eldöntésére, hogy melyik óraüveg mit tartalmaz, végezze el a következő vizsgálatot:
Öntsön tiszta kémcsőbe kb. 1 cm3 ezüst-nitrát-oldatot, majd adagoljon hozzá annyi ammóniaoldatot, hogy a kezdetben keletkező csapadék éppen feloldódjék. Tegyen a vizsgálandó cukorból az így elkészített oldathoz, majd óvatosan melegítse a kémcsövet! Rögzítse és értelmezze a vizsgálat tapasztalatait, majd azonosítsa a kémcsövek tartalmát!

2. Kísérlet (elvégzendő)
A tálcán látható tojásfehérje-oldathoz cseppentsen néhány csepp ólom-nitrát-oldatot, és figyelje meg a változást! Értelmezze a tapasztaltakat!

3. Kísérlet (elvégzendő)
A tálcán lévő vegyszerek és eszközök felhasználásával végezze el a következő kémcsőreakciókat:
– sósav + ezüst-nitrát-oldat,
– sósav + fenolftaleines nátrium-hidroxid-oldat,
– sósav + magnézium forgács.
A tapasztalatok megfigyelése mellett állapítsa meg, hogy melyik reakció:
a) redoxireakció,
b) sav-bázis reakció?

4. Kísérlet (elvégzendő)
A tálcán levő kémcsőben acetaldehid vagy körömlakk-lemosó (aceton) van. Kémcsőben készítse el a következő oldatot: ezüst-nitrát-oldathoz csepegtessen ammónia oldatot, míg a keletkező csapadék fel nem oldódik (ha túl gyorsan adagolja az ammóniát, a csapadék keletkezése nem is figyelhető meg, mert azonnal oldódik). Ehhez az oldathoz adjon egy keveset az ismeretlen oldatból, és enyhén melegítse az oldatot!
A tapasztalatok alapján döntse el, hogy mi volt a kémcsőben!

5. Kísérlet (nem elvégzendő)
A kémcsőben lévő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid-oldatot, enyhe melegítés után egy jellegzetes szagú gáz keletkezik, mely nedves indikátorpapírral lúgos kémhatást jelez. Mi lehet a keletkező gáz?

6. Kísérlet (nem elvégzendő)
Három főzőpohárban az alábbi sorrendben szilárd nátrium-karbonát, cinkpor és kálium-permanganát van. Az első két pohárba hígabb, a harmadikba tömény sósavat öntünk. Nevezze meg a poharakban fejlődő gázokat! Írja le az első két főzőpohárban végbemenő kémiai reakció egyenletét!

7. Kísérlet (elvégzendő)
A kísérleti tálcán sorszámozott óraüvegeken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát. Mind a három anyagból készítsen vizes oldatot! Állapítsa meg a vizes oldatok kémhatását pH-papírral! Ismertesse a tapasztalatokat, és azonosítsa az ismeretlen anyagokat!

8. Kísérlet (nem elvégzendő)
Öntsön cinkre és mészkőre sósavat! Azonosítsa gyújtópálca segítségével a fejlődő gázokat!

9. Kísérlet (elvégzendő)
Valódi és liszttel hamisított tejföl van előkészítve. Jódtinktúrával állapítsa meg melyik a hamisított tejföl!
Figyelje meg és értelmezze a változást!

10. Kísérlet (elvégzendő)
Három számozott óraüvegen – ismeretlen sorrendben – a következő sötét színű porok vannak: réz(II)-oxid, grafit, cink. Sósav segítségével azonosítsa a három anyagot! Írja fel a végbement reakciók egyenletét is!

11. Kísérlet (nem elvégzendő)
Három fehér, szilárd anyagot kell azonosítania. A tálcán lévő eszközök, víz és indikátorpapír segítségével azonosítsa, hogy melyik edényben van a kristálycukor, a citromsav, a szappanreszelék!

12. Kísérlet (nem elvégzendő)
A kísérleti tálcán kálium-permanganát van. Keveset adagoljon a kémcső aljára, majd hevítse a szilárd anyagot óvatosan borszeszégő lángjában! Hevítés közben tartson parázsló gyújtópálcát a kémcsőbe! Figyelje meg, és magyarázza meg a tapasztalatokat!

13. Kísérlet (nem elvégzendő)
Etanolt és ecetsavat 2-3 csepp tömény kénsav jelenlétében 1-2 percig melegítünk. Az elillanó gőzöket magunk felé terelve, kellemes illatot érzünk. Értelmezze a kísérleti tapasztalatokat, és írja le a végbemenő folyamat egyenletét!

14. Kísérlet (elvégzendő)
Mészkőpor, keményítő és porcukor van egy-egy óraüvegen. Állapítsa meg víz, mint oldószer és gázégő segítségével, hogy melyik a keményítő?

15. Kísérlet (elvégzendő)
Öntsön cinkre és rézre sósavat! Figyelje meg a változást és magyarázza meg a tapasztalatait!

16. Kísérlet (nem elvégzendő)
Standard Cu/Cu+(aq) elektródból, valamint egy ismeretlen standard fém/fémion(aq) elektródból galvánelemet állítottunk össze. A galvánelem két pólusa között megmérve az elem elektromotoros erejét 1,1 V adódott. Adja meg, milyen fémből készült az ismeretlen elektród! Írja fel a galvánelem működése közben lejátszódó elektródfolyamatok egyenleteit!

17. Kísérlet (nem elvégzendő)
Három kémcsőben – ismeretlen sorrendben – desztillált víz, csapvíz és híg kalcium-klorid-oldat van. Mindegyikhez dobjon borsó nagyságú szappandarabot, majd rázza össze a kémcsövek tartalmát. Figyelje meg és értelmezze a változásokat, majd azonosítsa a kémcsövek tartalmát!

18. Kísérlet (nem elvégzendő)
Egy kis főzőpohárba öntsön egy kevés tintával megfestett vizet, és tegyen bele kiskanálnyi aktív szenet. Néhány perc múlva szűrje le az oldatot! Hasonlítsa össze a kapott oldat színét az eredetivel! Magyarázza meg a tapasztalatait!

19. Kísérlet (elvégzendő)
Három kémcsőben három folyadék található: víz, benzin, alkohol. Jód segítségével azonosítsa a kémcsövek tartalmát! (Szaglással történő azonosítás nem elegendő!) Értelmezze tapasztalatait!

20. Kísérlet (nem elvégzendő)
Két óraüveg közül az egyiken paraffingyertya reszelék, a másikon szappanreszelék van. Dobjon két kémcsőbe mindegyik mintából, öntsön rá vizet, s rázza össze! Értelmezze a tapasztaltakat!


Testnevelés Középszintű érettségi témakörök a 2019 –as érettségi időszakra:
2019.01.24. 10:54
 1. Ókori és újkori olimpiák, magyarok az olimpiákon
 2. A harmonikus testi fejlődés
 3. Az egészséges életmód
 4. A sport szerepe a személyiség fejlesztésében
 5. A testi képességek és a teljesítmény
 6. Az atlétika
 7. Gimnasztika
 8. Torna
 9. Labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda)
 10. Sportjátékok összehasonlítása, testnevelési játékok
 11. Úszás
 12. Küzdősportok
 13. Természetben űzhető sportágak
 14. Egy választható sportág bemutatása
 15. Fizikai törvényszerűségek érvényesülése a különböző sportágakban

Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és médiaismeretből 2019
2019.01.24. 10:44

Középszintű szóbeli érettségi tematikája történelemből a 2019. május-júniusi vizsgaidőszakra
2019.01.24. 10:36

Szóbeli érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból 2019. május
2019.01.24. 10:36

(C) 2012 Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | e-mail: big@bighb.hu