OM: 031204 | 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | Fax: +36 (52) 561-165 | big@bighb.hu
Ugrás a fő tartalomhoz
Súgó (új ablak)
Bejelentkezés

Érettségi információk

Gazdasági ismeretek középszintű érettségi
2022.12.02. 9:33

TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TEMATIKA KÖZÉPSZINT 2023 HBBIG
2022.11.21. 11:15

Informatika témakörök 2022. május-június
2022.01.28. 9:28

INFOR​MATIKA

Középszint

Szóbeli vizsga

Témakörök

2021/2022.

2022. január 15.


A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik.

 

Azaz:

1.1 A kommunikáció

1.2 Információ és társadalom

2.1 Jelátalakítás és kódolás

2.2 A számítógép felépítése

3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai

7.1 Kommunikáció az interneten

9.1 Könyvtárak

9.2 Dokumentumtípusok

9.3 Tájékoztató eszközök

 

A vizsgaleírás szerint e témaköröket kell szóban számonkérni, a többi elsajátításának ellenőrzése a gyakorlati vizsgán történik.

 

Témakörök

 

1. Információs társadalom

 

1.1. A kommunikáció

A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő.

Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben található fogalmak értelmezése konkrét példán keresztül.

A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs csatornára.

A zaj elleni védekezés. Redundancia az információ továbbításában.

A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése, és ezek illeszkedése a kommunikációs modellbe. Az elektronikus kommunikáció és eszközei.

A kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre.

Az információ-keresés elektronikus formái. Az információs rendszerek létjogosultsága és megjelenése a mindennapi életünkben (iskola, munkahely, hivatalos ügyek intézése, szabadidő).

A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok, kormányzati portálok szolgáltatásai, utazással kapcsolatos információk (menetrendek, helyfoglalások), szórakozás. Ezen források közül több ismerete, használata. Az információ megszerzése keresőszerverek segítségével.

 

1.2. Információ és társadalom

Az adat és az információ fogalma.

Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései. Az elektronikus eszközök, a számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemző paraméterei. Néhány kiemelkedő személy az informatika történetében. A perifériák fejlődése. Az alkalmazástípusok kialakulása és fejlődése.

Az információs és kommunikációs eszközök hatása a társadalomra. Az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításának szempontjai. A helyi hálózatok és az internet hatása a társadalomra. Az eszközök használatának fizikai és pszichés veszélyei, Informatika érettségi A középszintű szóbeli vizsga részletes tematikája és túlzott használatuk hatásai. A számítógépes munkavégzés és az egészségvédelem. A számítógép és a perifériák ergonómiai jellemzői.

A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Etikett és netikett a hálózati munka során.

Az információ értéke és hitelessége. Az álinformációk (pl. hoax) célja, felismerése, kártékony hatása és kezelése. Az információszerzés és a publikálás legális és illegális formái. A hálózatok és a számítógépek, illetve az információ (adat) védelme, biztonsági kérdések. A számítógépet és az információt veszélyeztető tényezők, támadási lehetőségek és védekezés azok ellen. Hardverhibából adódó veszélyek. Redundancia az információ tárolásában.

A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. A számítógép működésében bekövetkező változások, amelyek alapján vírustámadásra lehet gyanakodni. A vírusok történeti fejlődésének néhány példája. A vírusok fajtái, kifejtett hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. Néhány „hírhedt” vírus kártevő hatásának ismerete. A vírusok elleni védekezés módszerei. Példák a víruskereső és vírusirtó programokra. (Víruspajzs, vírusdefíniciós adatbázis.)

Jogi kérdések az informatikában. Jogi szempontból védendő adatok, a védelem okai. Az adatvédelem kérdései, jogi szabályozások (adatvédelmi törvény, direkt marketing, elektronikus kereskedelem). Az adatok védelme az interneten. A szerzői jog és az informatika. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem).

 

2. Informatikai alapismeretek - hardver

 

2.1. Jelátalakítás és kódolás

Az analóg és a digitális jel fogalma, példák felhasználásukra. Az analóg és digitális jel különbsége és jellemzői. Az analóg jelek digitalizálhatósága. A digitalizált adattárolás pontossága – minőségi problémák, korlátok.

Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálhatósága. A digitalizálás eszközei.

Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, UNICODE).

A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). A színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). Alapfogalmak: pixel, felbontás, színmélység.

A digitális hang tárolása, formátumok és azok jellemzői.

 

2.2. A számítógép felépítése

A Neumann által megfogalmazott elvek, és ezek hatása a számítógépek fejődésére. A Neumann-elvű számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata. A ma használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann elvek.

A mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. Az egyes részek funkciói.

Központi feldolgozóegység, jellemző értékek.

Memória: memóriafajták, jellemzők és felhasználási területük.

Buszrendszer, interfészek, tápegység, hűtés, ház: típusok, jellemzők.

A perifériák jelentősége, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. A főbb perifériák bemutatása és jellemző paraméterértékei: monitor, nyomtató, háttértárak, egér, billentyűzet.

A ma jellemzően használatos monitorfajták (CRT, LCD, TFT) és ezek működési elve. A monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás, frissítési frekvencia, képátló, képpont. A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából.

A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A nyomtatók működési elve (tűs, tintasugaras, lézer). A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos fogalmak. A nyomtatók összehasonlítása a felhasználási területük szempontjából. A ma jellemzően használatos háttértárak. A technológiák ismertetése (mágneses elvű, optikai). Az egyes eszközök felépítése, működése. Az adatok tárolásának fizikai megvalósítása.

A winchesterek üzembe helyezése, működése közben fellépő fizikai problémák, ezek megelőzése, javítási lehetőségei.

A ma jellemzően használatos adattárolók fajtái és ezek jellemzői (CD, CD-ROM, CDR, CDRW és DVD lemezek).

A számítógép részeinek és a perifériáinak fizikai karbantartása (tisztítása, szállítása, tárolása).

A (személyi) számítógépek részeinek összekapcsolása, és a számítógép üzembe helyezése. Az üzembe helyezés és biztonságos működtetés feltételei.

A hálózatok kialakításának jelentősége. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. A hálózatok topológiája, a topológiák jellemzése. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemzői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, jelerősítők).

 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver

 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai

Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái. Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. Az operációs rendszerek tipikus hibaüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja.

Hardver eszközök üzembe helyezése, beállítása (konfigurálása), eltávolítása.

A szoftverek telepítése, beállítása, eltávolítása. Szoftverek futtatása és leállítása, memória felszabadításának kérdései.

A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. A könyvtárműveletek: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, könyvtárváltás.

Az állományok típusai. Az állományok elnevezésének formai követelményei, rendszerfüggő szintaktikai megkötések. Az állományokról tárolt tulajdonságok. Az állományok társítása. Az állományok fizikai tárolásának szervezése. Az elérési útvonal megadásának formái.

Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, mentés, nyomtatás, megnyitás). Az állományokkal végzett műveletek fizikai megvalósítása. Keresés háttértárakon, a keresési feltételek (helyettesítő karakterek használata). A parancsok paraméterezett futtatása. A kapcsolók és a paraméterek szerepe, néhány példa használatukra.

A tömörítés lényege és elve. Tömörítési módszerek (veszteséges és veszteségmentes). A kép, a hang, a video és egyéb állományok tömörítésének jellemzői. Általános tömörítő programok működésének ismerete. Az állományok és a könyvtárak tömörítésének és kicsomagolásának megvalósítása.

Az operációs rendszerek segédprogramjai (fájlkezelés, archiválás, vírusvédelem, tűzfal, multimédia stb.). A segédprogramok létjogosultsága, szolgáltatásai, jellemzői. Néhány segédprogram bemutatása.

Vírusirtó program használatának ismerete. Vírusellenőrzés a háttértárakon és a memóriában. A vírusvédelem kialakítása a számítógépen. Aktív vírusvédelem. A vírusvédelem gyenge pontjai, hiányosságai (pl. emberi tényező).

A számítógépes hálózatok működéséhez szükséges szoftverek. A szerver operációs rendszerének jellemző többletfunkciói. A hálózati kommunikáció logikai felépítése (a szerver-kliens és az egyenrangú hálózatok). A helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és megvalósítása. A hálózati szolgáltatások elérésének módjai, az eszközhasználat feltételei. A felhasználók azonosítása, jogosultságok kezelése.

 

7. Információs hálózati szolgáltatások

 

7.1. Kommunikáció az interneten

Az internetes szolgáltatások és ezek jellemzői. Az internetes szolgáltatások használatának, használatba vételének szabályai. Példák interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra (pl. online kereskedelem).

Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. A felhasználók azonosítása. A különböző levelezőprogramok közös és néhány egyedi jellemzője. Egy levelezőprogram használatának ismerete. A levelezés használatához szükséges beállítások ismerete. A levelezéssel kapcsolatos funkciók (írás, fogadás, válasz, továbbküldés, törlés, mentés, nyomtatás). A beérkezett levelek kezelése.

Az elektronikus levél felépítése, az egyes részek funkciója. Állományok kezelése az elektronikus levelezésben (csatolás, csatolt állomány mentése).

A levelező programok további szolgáltatásai (levelezési címek tárolása, csoportosítása, visszajelzések). Az e-mail cím szerkezete. A levélküldés tipikus hibaüzenetei, ezek jelentése és a problémák kezelése.

Egy böngészőprogram használatának ismerete. A böngészőprogram használatával kapcsolatos fogalmak ismerete (kezdőoldal, cache, cookie). Webcím szerkezete. Navigálás a különböző weboldalakon, a sűrűn látogatott oldalak címének rögzítése, képek megjelenítése, weboldal mentése. A weboldal nyomtatása A böngészés tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a hiba kezelésének lehetőségei.

A böngészőprogramok speciális funkciói, a funkciók bővítésének haszna és veszélyei (beépülők).

Információ keresése az interneten.

A tematikus és a kulcsszavas keresés működésének ismertetése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Tematikus és kulcsszavas keresőrendszerek ismerete, használata információkeresésre.

Keresési feltételek megadása (egyszerű és összetett). A keresési feltételek szűkítése, speciális keresők. A keresés eredményének kiértékelése. A keresési feladatok megoldása. A távoli on-line adatbázisok használatának feltételei. Keresés az adatbázis adatai között.

 

9. Könyvtárhasználat

 

9.1. Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok.

A könyvtár egyetemes és hazai fejlődéstörténetének rövid áttekintése. A magyar könyvtári rendszer felépítésének ismertetése. A könyvtártípusok elkülönítésének elvei: a gyűjtő- és felhasználói kör fogalma. A különböző könyvtártípusok összehasonlítása szolgáltatásaik, gyűjtőkörük és felhasználói körük alapján. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában.

A könyvtár és a médiatár fogalmának értelmezése.

A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése. A könyvtárakkal kapcsolatos szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma.

A könyvtárközi kölcsönzés fogalma. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer.

A közművelődési könyvtárak feladatrendszerének ismertetése. A közművelődési és iskolai könyvtár összehasonlítása. A szakkönyvtárak sajátosságainak ismertetése. Egyéb tájékoztató intézmények, információs központok, a kulturális intézmények (levéltárak, múzeumok, kiállítótermek) információszerzésben betöltött szerepének vázolása.

A nemzeti könyvtár fogalmának meghatározása. Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a magyar könyvtári rendszerben. A könyvtár létrejöttének, rövid történetének ismertetése. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtőszolgáltatásainak rendszere.

Hagyományos könyvtárak az Interneten és a Digitális könyvtárak sajátosságainak bemutatása. Hasonlóságok és különbségek. A Neumann János Digitális Könyvtár, valamint a MEK szerkezetének ismertetése.

Keresési stratégiák a könyvtári rendszerben. A keresés algoritmusa. Az egy- és többlépcsős keresés.

 

9.2. Dokumentumtípusok

A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító ismertetése.

A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben. Az ismeretközlő művek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használati értéke az információszerzés folyamatában. A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, fogalomtár, kronológia, névtár, atlasz). Az időszaki kiadványok jellegzetességeinek és típusainak bemutatása.

A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (hanglemez, hangszalag, CD, fénykép, hologram, mikrofilm, diafilm, némafilm, hangosfilm, videofilm, DVD, mágneslemez, CD, DVD).

A multimédia jelentősége az egyéni ismeretszerzésben.

 

9.3. Tájékoztató eszközök

A tájékoztató eszközök típusai. A bibliográfia fogalma. A bibliográfia típusai a tartalom, a feltárás mélysége és a megtalálás módja szerint.

A katalógus fogalma. A katalóguscédula és a bibliográfiai tétel összehasonlítása. A rendszó és az utalócédula fogalma. Főbb katalógustípusok elrendezési elvei. A tárgyszókatalógus. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a szakkatalógus rendszerében.

A számítógépes katalógusok, mint tájékoztató eszközök.​ 


Középszintű érettségi vizsga nyilvános anyaga kémiából (Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, 2022)
2021.12.21. 12:48

Középszintű érettségi vizsga nyilvános anyaga fizikából (Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, 2022)
2021.12.21. 12:47

Testnevelés középszintű gyakorlati vizsga (2022. június–műjus) nyilvános anyaga
2021.12.20. 10:52

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELVBŐL
2021.12.07. 15:40

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELVBŐL

2021/22. TANÉV

Kommunikáció

1.       A kommunikációs folyamat zavarai

2.       A nem nyelvi elemek szerepe a kommunikációban

3.       A manipulációs szándék felismerése egyes tömegkommunikációs műfajokban

 

A magyar nyelv története

4.       A magyar nyelv történetének fő korszakai

5.       A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése

6.       A nyelvújítás mibenléte, jelentősége a magyar nyelv történetében

 

Ember és nyelvhasználat

7.       A nyelv társadalmi tagolódása

8.       A nyelv mint jelrendszer

9.       Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

 

A nyelvi szintek

10.    A szóelemek sajátosságai

11.    A helyesírási szótár, elektronikus szótárak az iskolai és hétköznapi szövegalkotásban

12.    Az egyszerű mondatok elemzése

 

A szöveg

13.    Az írott, a beszélt és az írott – beszélt szövegtípusok jellemzői, különbségei

14.    Szövegtípusok: a leíró, elbeszélő, érvelő szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői

 

A retorika alapjai

15.    A szónoki beszéd felépítése, a bevezetés és befejezés szerepe

16.    Az érvelés módszerei, érvtípusok

17.    A nyilvánosság előtti megszólalás formái és jellegzetességei

 

Stílus és jelentés

18.    A szójelentés: egyjelentésű, többjelentésű szavak, homonimák, szinonimák a költői nyelvhasználatban

19.    Alakzatok a szépirodalmi szövegekben

20.    A hivatalos stílusréteg sajátosságai

 ​


SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL
2021.12.07. 15:40

2021/22. TANÉV

Művek a magyar irodalomból I. - Kötelező szerzők

1.       A magyar tájvers és szerelmi líra megújítása Ady Endre költészetében

2.       Arany János balladái

3.       Babits Mihály kései költészete

4.       Kosztolányi Dezső egy tanult regényének értelmező elemzése

5.       József Attila nagy gondolati költeményei

6.       Petőfi Sándor: Az apostol

Művek a magyar irodalomból II. - Választható szerzők

7.       A reneszánsz életérzés megjelenése Balassi Bálint költészetében

8.       Stílusszintézis Csokonai Vitéz Mihály költészetében

9.       Kölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat című versének összehasonlítása

10.    A móriczi novella jellegzetes vonásai

11.    Idill és tragikum Radnóti Miklós lírájában

12.    Hatalom és kiszolgáltatottság viszonya a XX. századi magyar irodalomban

Művek a magyar irodalomból III. - Kortárs szerzők

13.    Egy kortárs magyar alkotó irodalmi pályájának bemutatása

Művek a világirodalomból

14.    Jellemző történetek és műfajok a Biblia világából

15.    A csinovnyik-lét bemutatása az orosz realista szépprózában

16.    A groteszk látásmód Franz Kafka Az átváltozás című művében

Színház és dráma

17.    A dráma megújulása a XIX. századi színművekben

18.    Madách Imre Az ember tragédiája című művének adott szempontú elemzése

Az irodalom határterületei

19.    Film és irodalom kapcsolata

Regionális kultúra és a határon túli irodalom

20.    Regionális kultúra: Kertész László költészete

 


Témakörök TÖRTÉNELEMBŐL középszinten 2022
2021.11.26. 8:46

Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és mé-diaismeretből
2021.10.26. 9:22

Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára

mozgóképkultúra és médiaismeretből

 

Médiaszöveg és munkanapló

A/4, Készítsen egy 18-25 fotóból álló sorozatot, vagy 3-5 perces kisfilmet „Ellentét” címmel. A történet fontos fordulata vagy dramaturgiai megoldása kapcsolódjon a címhez.

 

Az elkészült anyaghoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!

 

Esszé

B/4, Mutasson be egy szabadon választott tömegfilmes műfajt. Térjen ki a műfaj történetére, a műfaji jegyekre. Majd néhány plakát, reklámanyag illetve egy film elemzésével jellemezze a műfajt.

Az esszé terjedelme – a képmelléklet, a forrásjegyzék, a tartalom leszámításával – 4-6 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5 –es sortávolság). Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban megszokott módon kell jelölni.

A pályamunkákra a központilag megadott tételekre érvényes szabályokat kell alkalmazni.

 

 

Papp Zsolt László

szaktanár

 

Hajdúböszörmény, 2021. 10. 21.

 

 

 ​


Középszintű szóbeli érettségi vizsga tematikája történelemből a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakra
2020.11.20. 8:39

​Középszintű szóbeli érettségi vizsga tematikája történelemből a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakra​ a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban

TÖRTÉNELEM_KÖZÉPSZINT_ÉRETTSÉGI_TÉMAKÖRÖK_2021.pdfTÖRTÉNELEM_KÖZÉPSZINT_ÉRETTSÉGI_TÉMAKÖRÖK_2021.pdfSzaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és médiaismeretből
2020.11.02. 12:22
Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és médiaismeretből

Médiaszöveg és munkanapló
A/4, Készítsen egy 18-25 fotóból álló sorozatot, vagy 3-5 perces kisfilmet „Ellentét” címmel. A történet fontos fordulata vagy dramaturgiai megoldása kapcsolódjon a címhez.
Az elkészült anyaghoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!

Esszé
B/4, Mutasson be egy szabadon választott tömegfilmes műfajt. Térjen ki a műfaj történetére, a műfaji jegyekre. Majd néhány plakát, reklámanyag illetve egy film elemzésével jellemezze a műfajt.
Az esszé terjedelme – a képmelléklet, a forrásjegyzék, a tartalom leszámításával – 4-6 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5 –es sortávolság). Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban megszokott módon kell jelölni. A pályamunkákra a központilag megadott tételekre érvényes szabályokat kell alkalmazni. ​

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra
2020.09.02. 22:12

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumot is kijelölte az októberi-novemberi érettségi vizsgák szervezésére a megyei kormányhivatal. Fogadjuk a tanulói jogviszonnyal rendelkező, továbbá az ilyen jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázni szándékozók jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 7. (a vizsgaszabályzatban meghatározott határidő (szeptember 5.) 2020-ban szombati napra esik, így a jelentkezési határidő 2020. szeptember 7.)

A jelentkezések benyújtására vonatkozó részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján Köznevelés/Érettségi/Jelentkezés érettségi vizsgára menüpontban találhatók.

További felvilágosítással Bácsiné Polyvás Imola intézményvezető-helyettest kereshetik gimnázium elérhetőségein: az 52/561165 telefonszámon vagy a big@bighb.hu e-mail címen.

A gimnázium címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Az ügyintézés a 115. számú irodában van. A jelentkezéshez szükséges személyes megjelenés során kérjük a járványügyi szabályok betartását, valamint a szükséges iratokról való tájékozódást és az előzetes időpontegyeztetést telefonon vagy e-mailben.​


(C) 2012 Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | e-mail: big@bighb.hu